OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA PRZEDSZKOLI NA PROJEKT ODBLASKU ROZPOCZĘTY!

 • 14.02.2018, 18:19 (aktualizacja 14.02.2018 19:18)
 • KPP Gryfice
OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA PRZEDSZKOLI NA PROJEKT ODBLASKU ROZPOCZĘTY!
W ramach „Dnia Odblasków” Komenda Główna Policji ogłosiła ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkoli na projekt odblasku, który będzie symbolem „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” w 2019 roku. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia i będzie trwał do 31 maja 2018 roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez przedszkole, w terminie określonym powyżej, pracy konkursowej do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Prace przedszkolaków w województwie zachodniopomorskim należy przesyłać na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
UL. MAŁOPOLSKA 47
70-515 SZCZECIN

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 roku.

 

 

Szczegóły konkursu zamieszczone są poniżej:

Regulamin konkursu dla przedszkoli
na symbol

„Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1.   Organizator Konkursu: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

1.2.  Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2017 r. i trwa do 31 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.

2.   PRZEDMIOT KONKURSU:

2.1.  Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu elementu odblaskowego, zwanego dalej pracą konkursową, który będzie symbolem „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” w 2019 roku.

3.   ZASADY KONKURSU:

  1.   Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każde przedszkole działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), które zgłosi do Konkursu pracę konkursową w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

3.2.    Konkurs przeprowadzany jest trzyetapowo:

 1. ETAP I – NA SZCZEBLU UCZESTNIKA, podczas którego spośród przygotowanych przez dzieci projektów elementów odblaskowych wybrane zostaną maksymalnie 3 prace konkursowe. O wyborze prac konkursowych zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Uczestnika.
 2. ETAP II – NA SZCZEBLU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ/STOŁECZNEJ POLICJI, podczas którego spośród nadesłanych przez Uczestników prac konkursowych wybranych zostanie 5 prac finałowych. O wyborze zadecyduje komisja konkursowa złożona
  z przedstawicieli komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji.
 3. ETAP III – NA SZCZEBLU CENTRALNYM, w którym spośród zgłoszonych przez komendy wojewódzkie/Stołeczną Policji prac finałowych wybrani zostaną laureaci Konkursu. O wyborze zadecyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

3.3.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez Uczestnika, w terminie określonym w ust. 1.2., pracy konkursowej na adres właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji (wykaz adresów w załączniku nr 1).

3.4.  Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 3.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

3.5. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale.

3.6. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe indywidualne lub grupowe    (wykonane przez 1 do 5 dzieci).

3.7.  Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe.

3.8.  Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

 1. format pracy plastycznej nie może być większy niż 100 mm × 50 mm i mniejszy niż 30 mm × 20 mm, a  w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 30 cm;
 2. materiały użyte do wykonania pracy konkursowej powinny być suche i trwale przymocowane do podłoża;

3.9.  Do pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

4.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1.  Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez komisje konkursowe powołane przez Organizatora Konkursu na I i II etapie.

4.2. Komisje konkursowe kierować się będą następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

 1. oryginalność pomysłu,
 2. staranność wykonania,
 3. użyteczność odblasku.

4.3.  Komisja konkursowa, o której mowa w pkt. 3.2c, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 4.2. przyzna:

a)   1 nagrodę główną,

b)   3 wyróżnienia.

4.4.  Organizator ma prawo do zmiany liczby przyznawanych wyróżnień.

5.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl do 31 sierpnia 2018 r.

5.2. O wygranej oraz o miejscu i dacie uroczystego wręczenia nagrody głównej laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

5.3. Organizator Konkursu nie odsyła prac konkursowych przesłanych przez Uczestników.

5.4.  Nagrodę główną Uczestnik odbiera osobiście.

6.   PRAWA AUTORSKIE:

  1.    Uczestnik podejmuje działania w ramach Konkursu po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie i zgłoszenie pracy konkursowej oraz na rozporządzanie nią na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6.2.

6.2.  Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora Konkursu do korzystania z pracy konkursowej w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na wszystkich polach eksploatacji w zakresie:

 1. utrwalania i zwielokrotnienia pracy dowolną techniką, w tym techniką drukarską w dowolnej formie, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 1. nagrywania pracy na dowolnym nośniku danych, w tym na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, na dysku typu pendrive,
 2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których praca została utrwalona – wprowadzanie do obrotu lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy,
 3. publikacji pracy w internecie,
 4. rozpowszechniania dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,
 5. wykorzystania pracy do celów promocji działań Organizatora Konkursu,
 6. innych przypadków rozpowszechniania pracy, w tym jej publikowania, publicznego wyświetlania, wystawiania,  a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 7. dokonywania opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

6.3.  Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora Konkursu z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub [email protected].

7.2. Złamanie przez Uczestnika zasad regulaminu Konkursu oznacza jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WYKAZ ADRESOWY

KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI

 

KWP w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

KWP w Bydgoszczy

Al. Powstańców Wlkp. 7

85-090 Bydgoszcz

KWP w Gdańsku

ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

KWP w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

KWP w Kielcach

ul. Seminaryjska 12

25-372 Kielce

KWP w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

KWP w Lublinie

ul. Narutowicza 73

20-019 Lublin

KWP w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

KWP w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8

10-950 Olsztyn

KWP w Opolu

ul. Korfantego 2

45-077 Opole

KWP w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

KWP w Radomiu

ul. 11-Listopada 37/59

26-600 Radom

KWP w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

KWP w Szczecinie

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

KWP we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Nazwa i adres placówki ………………………………………………..…..………………..………..………………………

Telefon kontaktowy ……………………………..……………………………………………….……..….…………………..

Adres e-mail ………………………………………………….…………………………………………..…..……………….……

Imię i nazwisko opiekuna grupy  ……………………………….……………..…………..………………………………

Imiona i nazwiska członków dzieci, które przygotowały pracę konkursową:

 1. …………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dla przedszkoli
  na symbol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również stosowne zgody osób trzecich, które są niezbędne do wywiązywania się z Regulaminu Konkursu.
 2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych wszystkich dzieci przygotowujących pracę konkursową do zgłoszenia jej do Konkursu, rozporządzania nią na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej pracy konkursowej, zostanie ona wykluczona z Konkursu.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej dla celów związanych z przeprowadzeniem
  i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

 

 

…………………………………………………………………

miejscowość, data

 

 

…………………………………………………………………

pieczątka i podpis kierownika placówki

 

………………………………………………………………

 

KPP Gryfice

Zdjęcia (1)

Podziel się:
Oceń:
 • TAGI:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe