Konkurs MF: Zmierz się z podatkowymi wyzwaniami okresu pandemii i zostań Podatkowym liderem

 • 30.10.2020, 18:11
 • Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Konkurs MF: Zmierz się z podatkowymi wyzwaniami okresu pandemii i zostań… AKCELERATOR Podatkowi Liderzy slider IAS
 • 1.750 szt. podrobionych perfum ujawniła zachodniopomorska KAS.
 • Wartość rynkowa zatrzymanych perfum wynosi ponad 266 tys. zł.
 • Ochrona znaków towarowych to jedno z zadań Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS ujawnili 1.750 sztuk podrobionych perfum różnych marek. Wartość rynkowa zatrzymanych perfum przekroczyła 266 tys. złotych.

Kontrola przesyłek prowadzona była w jednej z firm kurierskich w Szczecinie. Skierowana była m.in. na eliminowanie z obrotu kurierskiego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy.

Funkcjonariusze wytypowali do kontroli kilka przesyłek kurierskich, które zostały prześwietlone mobilnym urządzeniem RTG. W pięciu z nich stwierdzono opakowania kartonowe, każde z zawartością 50 opakowań jednostkowych z buteleczkami o pojemności 33 ml.

Postępowanie przygotowawcze prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.

Za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym lub obrotu takimi towarami grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Podatkowi Liderzy”

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Podatkowi Liderzy” jest Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12,
  00-916 Warszawa, REGON
  000002217, NIP 526-025-02-74.
 2. Za organizację i realizację Konkursu odpowiada Departament Analiz Podatkowych w Ministerstwie Finansów.
 3. Celem Konkursu jest akceleracja kariery zawodowej poprzez edukację studentów i absolwentów uczelni wyższych, kierunków z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, skierowana na tematy aktualnych problemów polskiego prawa podatkowego i roli Ministerstwa Finansów w kreowaniu rozwiązań.
 4. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, zasady przebiegu konkursu, zasady przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji.

 

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie i Załącznikach do Regulaminu definicje oznaczają:

 

 1. Konkurs – konkurs „Podatkowi Liderzy”;
 2. Laureat Konkursu – Uczestnik Konkursu zakwalifikowany na Staż w Ministerstwie Finansów;
 3. Organizator Konkursu –Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, REGON 000002217, NIP 526-025-02-74;
 4. Regulamin – regulamin Konkursu;
 5. Uczestnik Konkursu – każda osoba fizyczna spełniającą warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie;
 6. Opiekun Stażu – Dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych lub osoba wyznaczona przez Dyrektora, odpowiedzialna za nadzór nad realizacją stażu.
 7. Staż – okresowa praktyka odbywana przez Laureata Konkursu u Organizatora Konkursu na warunkach określonych w odrębnej umowie w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotu Stażu oraz realizacji celów Konkursu.

 

§ 3.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca studentem lub absolwentem studiów na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, która w dniu rozpoczęcia Stażu nie ukończyła 30 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy w terminie określonym w § 4 ust. 1:
 1.  skanu zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta albo skanu dyplomu absolwenta studiów prawniczych lub ekonomicznych;
 2. CV, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
 3. pracy konkursowej na temat „Podatki w czasie pandemii”. Praca konkursowa nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.
 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik Konkursu, w tym koszt ewentualnego dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną oraz koszty przygotowania pracy konkursowej. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wobec Organizatora Konkursu roszczenie o zwrot kosztów wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 2. Udział w Konkursie nie gwarantuje otrzymania nagrody.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrudnieni albo pełniący służbę w Ministerstwie Finansów.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do:
 1. opublikowania imion i nazwisk Laureatów Konkursu;
 2. opublikowania, za zgodą Uczestnika Konkursu, zdjęć i innych informacji o Laureatach Konkursu, jak również wywiadów z nimi w Internecie;
 3. bezpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestników Konkursu w Internecie, za zgodą Uczestnika Konkursu, poprzez publikację zdjęć w celach związanych z promocją Konkursu.

 

§ 4.

CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2, będą przyjmowane do dnia 29 listopada 2020 r.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, określonego w ust. 1.
 3. Organizator Konkursu opublikuje wyniki Konkursu na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy do dnia 24 stycznia 2021 r.

 

§ 5.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest podzielony na trzy etapy.
 2. Etap pierwszy:
 1. osoba zainteresowana udziałem w Konkursie zobowiązana jest do wysłania dokumentów oraz pracy konkursowej, określonych w § 3 ust. 2. Z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie osoby te stają się Uczestnikami Konkursu;
 2. do drugiego etapu Konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które przesłały w terminie określonym w § 4 ust. 1, dokumenty oraz pracę konkursową.
 1. Etap drugi:
 1. dokumenty przesłane przez Uczestników Konkursu będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Konkursu dwuosobową komisję konkursową;
 2. 24 Uczestników Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w § 6, zostanie zakwalifikowanych do trzeciego etapu. Jeżeli więcej niż 24 Uczestników Konkursu uzyska największą liczbę punktów wszyscy Uczestnicy, którzy uzyskali taką samą, najwyższą, liczbę punków  zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu;
 1. Etap trzeci:
 1. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r.
 2. w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika Konkursu na otrzymanego e-maila, po trzech dniach roboczych od wysłania e-maila w jego miejsce wejdzie inny Uczestnik Konkursu, którzy uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów;
 1. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Finansów lub poprzez telekomunikator w dniach 11 – 15 stycznia 2021 r. Spośród Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do trzeciego etapu, decyzją Komisji Konkursowej zostanie wyłonionych 16 Laureatów Konkursu.
 2. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jeden Staż.

 

§ 6.

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać Uczestnik Konkursu, wynosi 20 punktów.
 2. Oceny CV oraz pracy konkursowej będą dokonywane według następującej punktacji:
 1. CV Uczestnika Konkursu – od 0 do 10 punktów;
 2. praca konkursowa – od 0 do 10 punków.

3. Przy ocenie CV Uczestnika Konkursu brane będą pod uwagę w szczególności:

 1. znajomość języków obcych (poziom B2 lub wyższy), udział w lektoratach języka zawodowego, udział w programach wymiany studenckiej oraz szkołach prawa obcego;
 2. ukończone kursy lub odbyte zajęcia o tematyce ekonomicznej i podatkowej, a także doświadczenie zawodowe w zakresie podatków.

4. Przy ocenie pracy konkursowej brane będą pod uwagę w szczególności:

 1. oryginalność przedstawianych pomysłów;
 2. odpowiadanie potrzebom Skarbu Państwa, podatników i organów podatkowych;
 3. skuteczność realizacji założonych celów;
 4. możliwość wdrożenia zaproponowanych rozwiązań w polskim porządku prawnym.

 

§ 7.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do dnia 24 stycznia 2021 r. poprzez podanie informacji o wynikach na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy.
 2. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas finału Konkursu.
 3. O dacie, miejscu i godzinie finału Laureaci Konkursu zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.

 

§ 8.

REALIZACJA STAŻU

 1. Organizator Konkursu zapewni Laureatowi Konkursu płatny Staż w wymiarze miesięcznym nie większym niż 176 godzin. Laureat Konkursu, z tytułu odbycia Stażu, otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych ) brutto miesięcznie.
 2. Warunkiem odbycia Stażu przez Laureata Konkursu, będzie zawarcie z Organizatorem Konkursu umowy cywilnoprawnej określającej zasady i warunki realizacji Stażu, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Organizator Konkursu zobowiązuje się zorganizować dla Laureata Konkursu szkolenia niezbędne do odbycia Stażu.
 4. Laureat Konkursu odbywa Staż pod nadzorem Opiekuna Stażu.
 5. Termin rozpoczęcia Stażu będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Laureatem Konkursu a Organizatorem Konkursu i zostanie określony w umowie. Czas trwania Stażu będzie wynosił nie więcej niż miesiąc i zostanie zrealizowany w okresie 1 lutego 2021 r. – 30 czerwca 2021 r.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji przez Laureata Konkursu Stażu w terminie określonym w ust. 5, termin ten będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Laureatem Konkursu a Organizatorem Konkursu. Termin zakończenia Stażu nie może być późniejszy niż 30 września 2021 r.
 7. Organizator Konkursu, w oparciu o rekomendację Opiekuna Stażu może wydłużyć czas trwania Stażu, o którym mowa w ust. 5 i 6, na okres nie dłuższy niż o dwa miesiące na warunkach określonych w Regulaminie. Zdanie drugie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
 8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata Konkursu z podjęcia Stażu lub jego przerwania.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Laureatem Konkursu w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy i niewywiązywania się ze zleconych obowiązków.
 10. Organizator Konkursu nie pokrywa Laureatowi Konkursu kosztów zakwaterowania na czas trwania Stażu ani kosztów podróży do miejsca odbywania Stażu.
 11. Uprawnienie do odbycia Stażu nie może być przeniesione przez Uczestnika Konkursu na rzecz osób trzecich.
 12. Dokumenty złożone przez Uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Usuwanie dokumentów odbywa się zgodnie z § 10 ust. 6. Prace konkursowe, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 nie podlegają usunięciu.

 

§ 9.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu, z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu wraz z pracą konkursową, przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do przekazanej Organizatorowi Konkursu pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.) na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje nieograniczone w czasie oraz nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Konkursu pracą konkursową na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności obejmujących:
 1. wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Organizatora Konkursu bez jakichkolwiek ograniczeń;
 2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu;
 3. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze;
 4. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii;
 5. rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet) poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 1. Organizator Konkursu może wykonywać autorskie prawa majątkowe samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie.
 2. Uczestnik Konkursu, z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu wraz z pracą konkursową, przenosi na Organizatora Konkursu wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich pracy konkursowej, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia. że korzystanie przez Organizatora Konkursu z praw autorskich i praw pokrewnych, przenoszonych na podstawie Regulaminu i w sposób przez Regulamin przewidziany nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich.

 

§ 10.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L.2018.127.2), dalej: RODO.
 2. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Konkursu jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym można kontaktować się:
  1. korespondencyjnie na adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916,
  2. pocztą elektroniczną na adres: [email protected],
  3. Elektroniczną Skrzynką Podawczą na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP.
 3. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub pod ww. adresem pocztowym lub przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
 4. Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe w celu:
 1. umożliwienia Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowania imion i nazwisk Laureatów Konkursu – jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Organizatora Konkursu), którym jest przeprowadzenie konkursu wśród studentów i absolwentów zainteresowanych tematyką podatkową;
 2. zawarcia umowy z Laureatami Konkursu – jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Laureat Konkursu;
 3. promowania Konkursu, poprzez opublikowanie zdjęć zawierających wizerunek Laureata Konkursu oraz informacji o Laureacie Konkursu, jak również wywiadów z nim w Internecie – odbywa się to na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu, wyrażonej w formularzu zgłoszenia do Konkursu.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do:
 1. rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu i zawarcia umowy;
 2. poinformowania Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, o jego wynikach;
 3. opublikowania imion i nazwisk Laureatów Konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów;
 4. opublikowania do celów promocyjnych wizerunku Laureata, informacji o nim oraz wywiadu z Laureatem Konkursu, który wyrazi na to zgodę.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o podanie dodatkowych danych osobowych potrzebnych do wewnętrznych procedur weryfikacyjnych.
 2. Dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszenia i dołączonych dokumentach są przetwarzane na platformie e_recruiter udostępnionej przez firmę Pracuj.pl. Dane mogą być również udostępnione innym uprawionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Laureatami, zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe Laureatów Konkursu, poza danymi zawartymi w formularzu zgłoszenia do udziału w Konkursie, zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia Stażu. Dane opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz dane osobowe Laureatów Konkursu zawarte w formularzu zgłoszenia do udziału w Konkursie usuwane są w terminie trzech lat od daty opublikowania.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii danych;
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu.
 1. Podanie danych osobowych, zawartych w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 2, jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 2. Uczestnik Konkursu może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych Konkursu związanych z opublikowaniem wizerunku, innych informacji oraz wywiadów w Internecie i nie ma to wpływu na Staż, o którym mowa w § 8. Wyrażoną zgodę Laureat Konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestników Konkursu i związanych z nim materiałów dotyczących uczestników innym podmiotom oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to umożliwienia użytkownikom Internetu zapoznania się z opublikowanymi imionami i nazwiskami Laureatów Konkursu oraz z opublikowanymi informacjami, o których mowa w ust. 4 pkt 4, na podstawie odrębnej zgody.
 4. Uczestnik Konkursu, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 

§ 11.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora Konkursu w Warszawie, 00–916, ul. Świętokrzyska 12 z dopiskiem ,,Podatkowi Liderzy – Reklamacja’’. Organizator Konkursu rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły w określonym w Regulaminie terminie.
 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia.
 3. Organizator Konkursu poinformuje pisemnie i pocztą elektroniczną uczestnika konkursu o zajętym stanowisku.
 4. Pytania i odpowiedzi będą udostępniane na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w dziale Aktualności bez podawania źródła pytania.

 

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Regulamin jest dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (adres: www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy) oraz w postaci papierowej w siedzibie Ministerstwa Finansów (pok. 2146).
    2. Załączniki nr 1 i 2  do Regulaminu stanowią jego integralną część.
    3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu Konkursu.
    4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje komisja konkursowa.
    5. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected] .
    6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych uniemożliwiających powiadomienie o wygranej oraz za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.
    7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    8. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w Konkursie, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora Konkursu.
    9. Organizator Konkursu ma prawo odwołania Konkursu w każdym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 Curriculum Vitae                                                                       konkurs „Podatkowi Liderzy”             

 ULUM VITAE

 

Dane personalne:

 

Adres zamieszkania: …………………………………….

Data urodzenia: …………………………………………..

Obywatelstwo: ………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………….

Wykształcenie:

(data)                               Nazwa szkoły …………………………………..

                                        Kierunek: …………………………………………….

                                        Rok studiów: ……………………………….………

                                        Tytuł zawodowy:  (lic/mgr/itp.) …………….………

Doświadczenie zawodowe:

(data)                               Firma: …………………………………………….

                                        Stanowisko: …………………………………………

                                        Zakres obowiązków: ………………………………….…

                                        …………………………………………………………………….……

(data)                               Firma: …………………………………………….

                                        Stanowisko: …………………………………………

                                        Zakres obowiązków: ………………………………….…

                                        …………………………………………………………………….……

 

Znajomość języków:

JĘZYK

ROZUMIENIE

MÓWIENIE

PISANIE

Angielski

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

Skala A1-C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego[1]

Wykaz przedmiotów ekonomicznych i podatkowych

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Ocena[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe umiejętności, przebyte kursy i szkolenia:

 • ……………………………………………………...
 • ………………………………………………………
 • ………………………………………………………

Zainteresowania:

 • ………………………………………………………
 • ………………………………………………………
 • ………………………………………………………

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Podatkowi Liderzy ”

 

Wzór Umowy

 

 

UMOWA O STAŻ

 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ……………..….. pomiędzy:

 

Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, reprezentowanym przez Panią ………………… – Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, działającą na podstawie, Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów stanowiącego załącznik do Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz.80, 83 i 91 ) zwanym dalej „Organizatorem Stażu”

 

a

 

Panią/em……………................... legitymującą/cym się nr  PESEL………….., zamieszkałą/ym …………………………….…,

zwanym dalej „Stażystą”,

 

Organizator Stażu i Stażysta wspólnie zwani są dalej „Stronami”,

 

 

Strony postanawiają, co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Umowa o Staż (dalej „Umowa”) została zawarta w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Podatkowi Liderzy”. Przez Staż należy rozumieć okresową praktykę odbywaną przez Stażystę u Organizatora Stażu na warunkach przewidzianych w Umowie, w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych Stażysty w zakresie dotyczącym przedmiotu stażu oraz realizacji celów konkursu „Podatkowi Liderzy”.
 2. Stażysta odbędzie Staż w Departamencie … Stażyście do pomocy i nadzoru wykonywanych przez niego czynności, przydzielany jest Opiekun Stażu. Stażysta obowiązany jest do współpracy z Opiekunem Stażu oraz pracownikami przez niego wskazanymi. Na Opiekuna Stażu wyznacza się Panią/Pana …………………………………………………
 3. W ramach Umowy Stażysta będzie wykonywał w szczególności czynności polegające na:
 1. ………………………………………………………………………………………..;
 2. ……………………………………………………………………………………..…

 

§ 2.

 1. Umowa zostaje zawarta na okres jednego miesiąca tj. od dnia .................2021 r. ………..do dnia ................. 2021 r.
 2. Wymiar czasu Stażu, w okresie wskazanym w ust. 1, wynosi …….godzin.
 3. Staż będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ministerstwa Finansów. Szczegółowy harmonogram czasu Stażu w poszczególnych tygodniach będzie uzgadniany na bieżąco przez Stażystę z Opiekunem Stażu.

§ 3.

Organizator Stażu zobowiązuje się:

 1. przeszkolić Stażystę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, zapoznać Stażystę z Regulaminem pracy oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Ministerstwa Finansów, w tym ochrony danych osobowych;
 2. wydać Stażyście zaświadczenie o ukończeniu Stażu;
 3. zapewnić stanowisko pracy dla Stażysty;
 4. wydać identyfikator okresowy ważny na czas odbywania Stażu;
 5. przydzielać Stażyście do wykonania zadania zgodnie z Umową.

 

§ 4.

Stażysta zobowiązuje się:

 1. rozpocząć i zakończyć Staż zgodnie z terminem podanym w § 2 ust. 1;
 2. wykonywać starannie, rzetelnie i terminowo zadania powierzone przez Opiekuna Stażu lub inne upoważnione przez Opiekuna osoby;
 3. wziąć udział w obowiązkowych szkoleniach, o których mowa w § 3;
 4. przestrzegać postanowień Umowy, regulaminów, o których mowa w § 3 oraz zasad współżycia społecznego;
 5. zachować w tajemnicy wszystkie nieprzeznaczone do publicznej wiadomości informacje, które uzyska w związku ze Stażem odbywanym w Ministerstwie Finansów, w tym dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia oraz nie wykorzystywać tych informacji do innych celów niż związane z realizacją Stażu.

 

§ 5.

 

 1. Strony ustalają, że Stażysta, z tytułu należytego wykonania Umowy, otrzyma miesięczne świadczenie pieniężne w kwocie 3000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
 2. W przypadku nieobecności Stażysty w miejscu odbywania Stażu w okresie odbywania Stażu, określonym w § 2 ust. 1, Organizator Stażu obniży należne świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, proporcjonalnie do faktycznie zrealizowanych godzin Stażu.
 3. Obniżenie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy nieobecności Stażysty z przyczyn leżących po stronie Organizatora Stażu.
 4. Wypłata świadczenia pieniężnego nastąpi na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia jego podpisania przez osoby wskazane w ust. 5 pkt 4 i zatwierdzenia go przez Organizatora Stażu, przelewem na rachunek bankowy Stażysty, w Banku ………………......., nr rachunku...................................................................................................................................
  Dniem zapłaty świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora Stażu.
 5. Protokół potwierdzający realizację Stażu powinien zawierać w szczególności:
 1. datę i miejsce jego sporządzenia;
 2. wyliczenie, ostatecznego rzeczywistego miesięcznego czasu Stażu w godzinach;
 3. wyliczenie ostatecznej należnej kwoty wynagrodzenia stażowego, w przypadkach określonych w ust. 2 oraz § 6 ust. 1;
 4. podpisy Stażysty oraz osoby upoważnionej przez Organizatora Stażu.

§ 6.

 

 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Stażystę do realizacji Stażu w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub niewywiązywania się należycie przez Stażystę z obowiązków określonych na podstawie Umowy lub niestosowania się do wskazówek Opiekuna Stażu, Umowa zostanie rozwiązania przez Organizatora Stażu w trybie natychmiastowym, a świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 5 ust. 1 wypłacone będzie proporcjonalnie do okresu faktycznie zrealizowanych godzin Stażu.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania przyczyn z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7.

 

 1. W terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Organizatora Stażu protokołu, o którym mowa w§ 5 ust. 5, Stażysta otrzyma od Organizatora stażu zaświadczenie potwierdzające odbycie Stażu.
 2. Na wniosek Stażysty Organizator Stażu może wystawić dodatkowo list referencyjny, o ile wystawienie takiego listu uzasadniał przebieg Stażu.

 

§ 8.

 

 1. Umowa ma charakter cywilnoprawny i nie uprawnia Stron do sądowego dochodzenia zawarcia w oparciu o jej postanowienia umowy o pracę, ani nawiązania stosunku pracy w oparciu o inną podstawę.
 2. W przypadku wyrządzenia przez Stażystę szkody w mieniu Organizatora Stażu, może on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Nie dotyczy to jednak szkód powstałych przy wykonywaniu poleconych czynności, podczas których Stażysta podlega kierownictwu Opiekuna Stażu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek.
 3. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

 

§ 9.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Organizatora Stażu i jeden dla Stażysty.

 

 

 

 

 

…………………………………                                           ………...……………………………                                                                                                                                                         

ORGANIZATOR STAŻU                                                             STAŻYSTA 

 

 

[2] Jeśli przedmiot jest realizowany obecnie należy wpisać „w trakcie realizacji”

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe