„Interpretacje Grechuta Festival Świnoujście 2019”

  • 29.06.2019, 16:18
  • Źródło: materiał partnera
„Interpretacje Grechuta Festival Świnoujście 2019”
Jeszcze do 19 lipca 2019, potrwa nabór uczestników do prestiżowego Konkursu na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty. Finał odbędzie się podczas 5. edycji Grechuta Festival w Świnoujściu, który odbędzie się między 6 a 10 sierpnia 2019 roku. Patronat nad Konkursem oraz Festiwalem sprawuje Pani Danuta Grechuta.

Do Konkursu „Interpretacje Grechuta Festival Świnoujście 2019” mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz przesłaniu własnych interpretacji dwóch dowolnych utworów Marka Grechuty, najpóźniej do 19 lipca 2019 roku ([email protected]). Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać na stronie www.grechutafestival.pl.


Podczas etapu eliminacji (najpóźniej do 22 lipca 2019) Komisja Kwalifikacyjna - spośród przesłanych zgłoszeń - wybierze dziesięciu finalistów, którzy wystąpią przed Jury Konkursu w Świnoujściu. Finał Konkursu odbędzie się 6 sierpnia 2019 roku w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury  w Świnoujściu. Wyróżnieni uczestnicy wezmą także udział w Galowym Koncercie Laureatów na scenie Amfiteatru im. Marka Grechuty w Świnoujściu (8 sierpnia 2019).

 

Wysokość Nagród: I nagroda 6.000 zł, II nagroda 5.000 zł, III nagroda 4.000 zł

 

Do zobaczenia w Świnoujściu podczas 5. edycji Grechuta Festival 2019.
Program festiwalu zostanie zaprezentowany w połowie lipca 2019 roku.

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty
zwanego dalej “Konkursem”, organizowanego przez Miejski Dom Kultury z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Wojska Polskiego 1/1 oraz Fundację „Korowód” im. Marka Grechuty z siedzibą w Krakowie, przyRynkuGłównym28,wramachszeregu wydarzeńpoświęconych pamięci MarkaGrechuty organizowanych w Świnoujściu w dniach 6 – 10 sierpnia2019r., pod nazwą„GrechutaFestivalŚwinoujście2019”,wramachktóregoodbywać się będzie Konkurs na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. §1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.Festiwal–szeregwydarzeńpoświęconychpamięciMarkaGrechutyorganizowanych w Świnoujściu w dniach 6 - 10 sierpnia 2019 r., pod nazwą „Grechuta Festival Świnoujście 2019” 2.Organizator (lubOrganizatorKonkursu) – MiejskiDomKulturyzsiedzibąw Świnoujściu, przy ul. Wojska Polskiego 1/1 oraz Fundacja „Korowód” im. Marka Grechutyz siedzibąwKrakowie, przyRynkuGłównym28 3.StronaWWW– strona internetowa Festiwalu:www.grechutafestival.pl. 4.Komisja Kwalifikacyjna – trzyosobowy organ wyłoniony przez Organizatora Konkursu składający się z przedstawicieliśrodowiskamuzycznego i dziennikarskiego oraz przedstawicieli Organizatora, którego skład zostanie podany do wiadomości za pośrednictwem Strony WWW; Organizator wyłaniając skład Komisji Kwalifikacyjnej wskazuje jednocześnie jej Przewodniczącego 5.Jury Konkursu – wieloosobowy organ wyłoniony przez Organizatora Konkursu, składający się z przedstawicieliśrodowiska muzycznego i dziennikarskiego oraz przedstawicieli Organizatora, którego skład zostanie podany do wiadomości za pośrednictwem Strony WWW; Organizator wyłaniając skład Jury Konkursu wskazuje jednocześnie Przewodniczącego Jurykonkursu 6.Zgłaszający–osobafizyczna,któraprzesłałaOrganizatorowiFormularzZgłoszeniowy. 7.Uczestnik (lub Uczestnik Konkursu) – osoba fizyczna, której zgłoszenie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego zostało zaakceptowane przez Organizatora, spełniająca wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem oraz innewarunkipodawaneprzezupoważnionych przedstawicieliOrganizatora. 8.Finalista (lub finalista Konkursu) – Uczestnik Konkursu, który został zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjna do FinałuKonkursu. 9.WyróżnionyUczestnik(lub Wyróżniony Uczestnik Konkursu) – Finalista, który otrzymał wyróżnienie decyzją JuryKonkursu. 10. Laureat (lub Laureat Konkursu) – Wyróżniony Uczestnik Konkursu, który otrzymał decyzją JuryKonkursujednąznagródprzyznawanychwKonkursie. 11. Eliminacje – pierwszy etap Konkursu. 12. Finał(lub FinałKonkursu) – ostatni etap Konkursu. 13. KoncertLaureatów – jedno z wydarzeń w ramachFestiwalu. 14. Repertuar (lub Repertuar Marka Grechuty) – utwory muzyczne i słowno‐muzyczne znajdujące się na liście, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. §2 Cel Konkursu i zadanie Uczestników Konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników Konkursu Zwycięzcy Konkursu. ZwycięzcąKonkursubędziezdobywcaPierwszejNagrodywKonkursie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania Pierwszej Nagrody w Konkursie w związkuz sytuacją,o którejmowaw§ 9pkt3. 3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zaprezentowanie w ramach Konkursu (na każdym z jego Etapów) artystycznych wykonań piosenek (utworów słowno‐muzycznych) z Repertuaru Marka Grechuty. 4. Wykonanie piosenek przez Uczestnika Konkursu nastąpi w miejscach i czasie wskazanych przez Organizatora. Nieprzystąpienie przez Uczestnika do artystycznego wykonania piosenki we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika z udziałuwKonkursie. §3 Zgłoszenie udziału w Konkursie 1. Prawo uczestnictwa wKonkursie jako UczestnikKonkursumająwyłącznie osoby fizyczne, występujące jako soliści, których zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora. Soliści mogą wystąpić z jednym akompaniatorem, podkładem lub auto akompaniamentem. W przypadku, gdy Uczestnik nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych do jego udziału w Konkursie konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia ogłoszenia niniejszego Regulaminu do dnia 19 lipca 2019 dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwempoczty mailowej:[email protected] Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora Konkursu. 3. Dokonanie zgłoszenia polega na prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu Organizatorowi karty zgłoszenia oraz 2 plików dźwiękowych w formacie mp3, zawierających nagrania dwóch dowolnie wybranych piosenek z Repertuaru Marka Grechuty. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia bez poinformowania osobyzgłaszającejoprzyczynachtakiejdecyzji. 5. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszegoRegulaminu. 6. Organizator akceptuje wyłącznie zgłoszenia dokonane przy użyciu poczty mailowej: [email protected] Organizator zastrzega jednocześnie, że nie zwraca nadesłanych nagrań ani innychmateriałów. §4 Przebieg Konkursu 1. Konkursskłada się z dwóch etapów:Eliminacji orazFinału. 2. Podczas etapu Eliminacji, Komisja Kwalifikacyjna wyłoni na podstawie nadesłanych nagrań spośród wszystkich Uczestników Konkursu maksymalnie dziesięciu Finalistów, których zgłoszenia zostaną przez nią ocenione najwyżej pod kątem wartości artystycznej. 3. Organizator na wniosek Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej może zezwolić Komisji Kwalifikacyjnej na zakwalifikowanie do Finału więcej niż dziesięciu Finalistów. Informacja o zakwalifikowaniu się do Finału zostanie przekazana Finalistom poprzez wiadomość przesłaną na podany przez nich adres e‐mail, najpóźniej do dnia 22 lipca 2019r. 4. Lista wszystkich Finalistów zostanie umieszczona na Stronie WWW najpóźniej do dnia 25 lipca2019r. 5. Finalistów uważa się za poinformowanych o wynikach etapu Eliminacji w momencie umieszczenia listyrankingowej na StronieWWW. 6. Do dnia 26 lipca Finaliści zobowiązani są potwierdzić udział w Finale wysyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Organizatora podany na Stronie WWW orazwprzekazywanejim informacjiozakwalifikowaniusiędoFinału. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Finalistów, którzy nie potwierdzą udziału wKonkursiewterminie,októrymmowawpkt6. 8. Finał Konkursu odbędzie się w Świnoujściu, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. Informacja na temat miejsca i czasu organizacji Finałuzostanie zamieszczona na Stronie WWW. 9. Finał Konkursu zostanie poprzedzony próbą dla wszystkich wykonawców. Organizator poinformuje Finalistówdo dnia 26 lipcaomiejscu i czasiepróby. 10. Udział w próbie jest obowiązkowy dla wszystkich Finalistów. Organizator zastrzega sobie prawododyskwalifikacjiFinalistów, którzyniestawiąsięnapróbie. 11. Organizator zastrzega, że zarówno Finał, jak i poprzedzająca go próba mogą odbywać się przy udziale publiczności. 12. Podczas Finału Konkursu każdy z Finalistów zaprezentuje przed publicznością dwa utwory z repertuaru Marka Grechuty ‐ piosenki, o których mowa w § 3 pkt 3 pod warunkiem zaakceptowania tychutworówprzezOrganizatora. 13. Po wysłuchaniu wszystkich Finalistów, Jury Konkursu po naradzie ogłosi Laureatów Konkursuiprzyznawyróżnienia.§9pkt1‐4stosuje sięodpowiednio. 14. Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursu kieruje się kryteriami artystycznymi, w tym subiektywnie postrzeganą jakością artystyczną wykonania przez Uczestnika Konkursu zaprezentowanych utworówzRepertuaruMarkaGrechuty. 15. ListaLaureatówKonkursu orazwyróżnionychwykonawcówzostanie zamieszczonana Stronie WWW. §5 Koncert Laureatów 1. Laureaci i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udziału Koncercie Laureatów oraz poprzedzającej go próbie, podczas którego zaprezentują przed publicznością co najwyżej po dwa utworyzrepertuaruMarkaGrechuty‐piosenki,októrychmowaw§3pkt3podwarunkiem zaakceptowania tych utworów przez Organizatora. W Koncercie Laureatów wystąpi zespół festiwalowyzłożonyzmuzykówostatniegoskładuzespołuANAWA,którytozespółbędzie akompaniował każdemu z laureatów w co najmniej 1 utworze z repertuaru Marka Grechuty. 2. Koncert Laureatów zostanie poprzedzony próbą. Organizator zadecyduje na próbie poprzedzającej Koncert Laureatów o liczbie prezentowanych utworów przez poszczególnych wykonawców. 3. Informacja o terminie Koncertu Laureatów oraz poprzedzającej go próby zostanie zamieszczona na Stronie WWW oraz podana do wiadomości Laureatów najpóźniej w dniu Finału. 4. UdziałwKoncercieLaureatóworaz próbie jestobowiązkowydlaLaureatóworaz wyróżnionych Uczestników Konkursu. Brak udziału w Konkursie Finałowym i/lub próbie Laureatów oraz wyróżnionych Uczestników Konkursu daje Organizatorowi prawo do ich dyskwalifikacji z Konkursu. Zdyskwalifikowani Uczestnicy (zarówno Laureaci, jak i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu) tracą prawo do posługiwania się tytułem Laureata Konkursu i/lub wyróżnionego Uczestnika Konkursu. §6 Koszty udziału 1. Organizator pokrywa wyłącznie te koszty poniesione przez Uczestników Konkursu w związku z udziałem w Konkursie, które są wprost wskazane w niniejszym Regulaminie. 2. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zgłaszającego jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z dokonaniem zgłoszenia do Konkursu. W szczególności wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem lub przesłaniem zgłoszeniawrazzzałącznikami obciążająwyłącznieZgłaszającego. 3. Za występ podczas Finału oraz Koncertu Laureatów Uczestnicy Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia. 4. Organizator zapewnia Finalistom Konkursu: zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 5 – 8.08.2018 oraz transport uczestników Konkursu (zryczałtowana suma za podróż, w cenie biletu II klasy PKP) 5. Organizator Konkursu ponosi koszty wynagrodzeń autorskich przekazywanych organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem – z tytułu publicznego wykonania utworów w ramach Konkursu. §7 Majątkowe prawa autorskie do utworów i artystycznych wykonań 1. Przesyłając Organizatorowi Formularz Zgłoszeniowy wraz załączonym utworem lub utworami, Zgłaszający oświadcza, że jest autorem ich artystycznego wykonania i posiada do niego pełnię praw osobistych i majątkowych (w zakresie, w jakim dotyczą one tego artystycznego wykonania) i jest uprawiony do udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2 lub, że jest współautoremich artystycznego wykonania i posiada wszystkie niezbędne zgody od pozostałych twórców i podmiotów, mających wobec niego osobiste lub majątkowe prawa autorskie, w zakresie, w jakim dotyczą one tego artystycznego wykonania i jest uprawiony do udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2. 2. Przesłanie Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego wraz załączonym utworem lub utworami jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonego utworu lub utworów oraz ich artystycznego wykonania (dalej jako „Dzieło”) na wszystkich znanych polach eksploatacji obejmujących: a) w zakresie utrwalanie i zwielokrotniania Dzieła ‐ wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym m.in. zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci, w szczególności płytach DVD iBlue‐Ray; i. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono ‐ wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy, ii. wprowadzanie Dzieła do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, iii. w zakresie rozpowszechniania Dzieła –również publiczne nadawanie (w tym „na żywo”), wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanieprzewodowe i bezprzewodowewe wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym (w szczególności video on demand, pay‐per‐view), w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie artystycznego wykonania Audycji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp wmiejscu i w czasie przez siebie wybranym(wszczególności wtechnicelivestreaming). b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dzieła, a także wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody zgłaszającego opracowań Dzieła (w tym także w formie audycji telewizyjnych) poprzez dokonywanie w nich zmian, opracowań wykonania Dzieła poprzez dokonywanie w nim zmian skrótów, adaptacji, przeróbek (w tym na inną technikę), tłumaczeń, włączanie Dzieła lub jego dowolnych fragmentów do innych utworów (w szczególności utworów audiowizualnych) oraz innych przekazów lub baz i wykorzystywania Dzieła łącznie z innymi utworami, dokonywania zmian w Dziele, wynikających z opracowania redakcyjnego, w szczególności przerywania go materiałami reklamowymi i promocyjnymi, rozdzielania warstwy wizualnej Dzieła od warstwy fonicznej (w tym w postaci tzw. „screenshotów”) oraz do rozporządzania i korzystania przez Organizatora z tych opracowań na polach eksploatacji, o którychmowa wpkt. 2 lit.a‐b; c) z chwilą ustalenia jakiegokolwiek utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonego przez zgłaszającego w trakcie realizacji Dzieła ‐ wszelkie przysługujące zgłaszającemu autorskie prawa majątkowe do tych utworów, na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 2 lit. a‐b. 3. Zgłaszający upoważnia Organizatora do: a) podjęciadecyzji o pierwszymudostępnieniuDziełapubliczności, b) udostępniania (rozpowszechniania) Dzieła bądź to anonimowo bądź to pod nazwiskiem zgłaszającego, 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Zgłaszający oświadcza, że w zakresie określonym pkt. 1‐3 Organizator ma prawo do korzystania z Dzieła w całości jak również w postaci dowolnych fragmentów, także w celu promocji lub reklamy zarówno samegoDzieła, Festiwalu,Konkursu jakiOrganizatora. 5. W zakresie licencji, o której mowa w ust. 2, Zgłaszający zezwala Organizatorowi na udzielanie sublicencjidoDziełanarzecz osóbtrzecichnakorzystaniezDziełana wszystkich polach eksploatacji, do których przysługuje mu licencja, a o których mowa w ust 2 lit. a‐c. 6. Przesłanie Zgłoszenia oznacza, że Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku i/lub głosu oraz wypowiedzi na potrzeby Konkursu oraz jego promocji, jak również promocji Organizatora i innych organizowanych w przyszłości przez niego wydarzeń i podejmowanych działań. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym upoważnia Organizatora do wykorzystywania wizerunku i/lub głosu oraz wypowiedzi Zgłaszającego – w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów – na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym m.in. w formie utrwalania, nadawania, reemitowania, publicznego odtwarzania, zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci komputera isieci komputerowej(m.in.Internetu lub innych przekazów dźwiękowych oraz wizualnych), wykorzystywania w formie usług telekomunikacyjnych (np. SMS‐ów lub innych przekazów dźwiękowych oraz wizualnych) oraz innych formrozpowszechniania. 7. Uczestnik Konkursu wybrany do udziału w kolejnym etapie Konkursu zobowiązany jest do podpisania z Organizatorem umowy przenoszącej prawa do artystycznych wykonań utworów, wykonywanych w Finale i podczas Koncertu Laureatów. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać podpisana przez Uczestnika nie później niż do dnia, w którym odbywa się Finał. Niezachowanie terminów określonych w zdaniu uprawnia Organizatora do wykluczeniu Uczestnika z dalszego udziału wKonkursie. §8 Warunki techniczne wykonania Koncertów 1. PodczasFinałuorazKoncertuLaureatówutworymogąbyćzaprezentowanewyłącznieprzez solistów występujących z jednym akompaniatorem, podkładem lub auto akompaniamentem 2. Akompaniatorzy wykonujący program podczas Finału Konkursu i Koncertu Laureatów zobowiązani są zapewnić instrumenty muzyczne we własnym zakresie. 3. Organizator Konkursu zapewnią obsługę techniczną Finału oraz Koncertu Laureatów (nagłośnienie,oświetlenie,warunkibezpieczeństwa)oraz nastrojony fortepian (podczas Konkursu) i Yamaha GranTouch (podczas Koncertu Laureatów). §9 Nagrody 1. Jury Konkursu może przyznać wyróżniania wybranym przez siebie Finalistom. Otrzymują oni statusWyróżnionych UczestnikówKonkursu. 2. W związku z §4 pkt 14, Jury Konkursu podejmuje decyzję o przyznaniuwybranym przez siebie Wyróżnionym Uczestnikom Konkursu następujących nagród: a) Pierwszej Nagrody, obejmującej nagrodę pieniężną w wysokości 6000,00 zł brutto (słownie:sześćtysięcyzłotych)orazstatusLaureataKonkursu; b) Drugiej Nagrody, obejmującej nagrodę pieniężną w wysokości 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz status Laureata Konkursu; c) Trzeciej Nagrody, obejmująca nagrodę pieniężną w wysokości 4000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) oraz status Laureata Konkursu; 3. Jury Konkursu może zadecydować o nieprzyznaniu Pierwszej Nagrody; w tym wypadkumoże wyjątkowopodjąćdecyzjęoprzyznaniudwóchDrugichNagród. 4. Nagrody, o których mowa w pkt 2 są ogłaszane i wręczane podczas Koncertu Laureatów. 5. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez sponsorów.DecyzjęoprzydzialetakichnagródpodejmujeJuryKonkursu. 6. Nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 1 wypłaca Organizator, potrącając od nich podatek zgodniezobowiązującymiwtymzakresieprzepisamiprawa. 7. Wyróżnienia oraz nagrody, o których mowa w pkt 1‐3 przyznawane są Uczestnikom Konkursu. § 10 Postanowieniakońcowe 1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przerwania Konkursu, zmiany wszelkich dat,októrychmowawniniejszymRegulaminie,jakrównieżprawodo zmian niniejszego Regulaminu wdowolnym zakresie i według uznania.Wszelkie zmiany Regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomości poprzez publikację zmienionegoRegulaminu na Stronie WWW. 2. Wszelkie decyzje Organizatora, Komisji Kwalifikacyjnej oraz Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniuz Jury. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z którychkorzystać będąZgłaszającylubUczestnicyKonkursu. 5. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy polskiego prawa (m.in. kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz właściwość (jurysdykcję)sądówpolskich. Załącznik nr 2 do Regulaminu Lp Utwór Płyta Muzyka 1 Muzyka 2 Słowa 1 Słowa 2 1 Wesele Marek Grechuta & Anawa (1970) M.Grechuta St.Wyspiański 2 Twoja postać Marek Grechuta & Anawa (1970) M.Grechuta T. Miciński J.Czechowicz 3 W dzikie wino zaplątani Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 4 Niepewność Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 5 Piosenka Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz J.Przyboś 6 Zadymka Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz J.Tuwim 7 Będziesz moją Panią Marek Grechuta & Anawa (1970) M.Grechuta M.Grechuta 8 Nie dokazuj Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 9 Serce Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz L.Wiśniowska A.Nowicki 10 Korowód Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz L.A.Moczulski 11 Tango Anawa Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta M.Czuryło 12 Pomarańcze i mandarynki Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz J.Tuwim 13 Nie chodź dziewczyn o do miasta Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz A.Nowicki 14 Marzenie (Będziesz Moją Panią) Marek Grechuta & Anawa (1970) M.Grechuta M.Grechuta 15 W dzikie wino zaplątani Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 16 Gdy zabrakło ci uśmiechu Marek Grechuta & Anawa (1970) M.Grechuta M.Grechuta 17 Zadymka Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz J.Tuwim 18 Pieśń jedenasta Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 19 Koń na biegunach Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz T.Kubiak 20 Tango Anawa Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta M.Czuryło 21 Nie dokazuj Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 22 Niepewność Marek Grechuta & Anawa (1970) J.K.Pawluśkiew icz A.Mickiewicz 23 Kantata Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz J.Zych 24 Chodźmy Korowód (1971) M.Grechuta M.Grechuta 25 Świecie nasz Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 26 Dni, których nie znamy Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 27 Ocalić od zapomnienia Korowód (1971) M.Grechuta K.I.Gałczyński 28 Korowód Korowód (1971) M.Grechuta L.A.Moczulski 29 Niebieski młyn Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz T.Śliwiak 30 Kantata Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz J.Zych 31 W chłodzie osiczyn w dymie traw Korowód (1971) J.Ostaszewski T.Nowak 32 Nie chodź dziewczyno do miasta Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz A.Nowicki 33 Pomarańcze i mandarynki Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz J.Tuwim 34 Piosenka Korowód (1971) J.K.Pawluśkiew icz J.Przyboś 35 Korowód Korowód (1971) M.Grechuta L.A.Moczulski 36 Jeszcze pożyjemy Droga za widnokres (1972) M.Grechuta M.Grechuta 37 Gdziekolwiek Droga za widnokres (1972) M.Grechuta J.Zych 38 Może usłyszysz wołanie o pomoc Droga za widnokres (1972) M.Grechuta R.Krynicki 39 Wędrówka Droga za widnokres (1972) M.Grechuta W.Faber 40 Krajobraz z wilgą i ludzie Droga za widnokres (1972) M.Grechuta T.Nowak 41 Pewnośc Droga za widnokres M(1972) M.Grechuta E.Lipska 42 Gdzieś w nas Droga za widnokres (1972) M.Grechuta R.Milczewski -Bruno 43 Droga za Droga za widnokres M.Grechuta T.Śliwiak widnokres (1972) 44 Nie szukaj niczego po kątach Droga za widnokres (1972) M.Grechuta M.Grechuta 45 W ciszy poranka Droga za widnokres (1972) M.Grechuta M.Grechuta 46 Wędrówka Droga za widnokres (1972) M.Grechuta W.Faber 47 Gdziekolwiek Droga za widnokres (1972) M.Grechuta J.Zych 48 Korowód Droga za widnokres (1972) M.Grechuta L.A.Moczulski 49 Droga za widnokres Droga za widnokres (1972) M.Grechuta T.Śliwiak 50 Jeszcze pożyjemy Droga za widnokres (1972) M.Grechuta M.Grechuta 51 W pochodzie dni i nocy Magia obłoków (1974) M.Grechuta L.A.Moczulski 52 Igła Magia obłoków (1974) M.Grechuta T.Śliwiak 53 Świat w obłokach Magia obłoków (1974) M.Grechuta R.Krynicki 54 A więc to nie tak Magia obłoków (1974) M.Grechuta E.Lipska 55 Godzina miłowani a Magia obłoków (1974) M.Grechuta M.Grechuta 56 Walc na trawie Magia obłoków (1974) M.Grechuta 57 Ulica cieni Magia obłoków (1974) M.Grechuta 58 Zmierzch Magia obłoków (1974) M.Grechuta 59 Ptak śpiewa o poranku Magia obłoków (1974) M.Grechuta M.Jastrun 60 Na szarośc naszych nocy Magia obłoków (1974) M.Grechuta L.A.Moczuls ki 61 Suita "Spotkania w czasie" Magia obłoków (1974) M.Grechuta M.Jastrun 62 Krajobraz z wilgą i ludzie Magia obłoków (1974) M.Grechuta T.Nowak 63 Gdziekolwiek Magia obłoków (1974) M.Grechuta J.Zych 64 Świecie nasz Magia obłoków (1974) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 65 Ocalić od zapomnienia Magia obłoków (1974) M.Grechuta K.I.Gałczyńsk i 66 Świat w obłokach Magia obłoków (1974) M.Grechuta R.Krynicki 67 Godzina miłowania Magia obłoków (1974) M.Grechuta M.Grechuta 68 Muza Pomyślności Magia obłoków (1974) M.Grechuta M.Grechuta 69 Na skale czarnej Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta St.I.Witkiewicz 70 Nad zrębem planety Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 71 Hop szklankę piwa Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 72 Z głębiny nocy niepojętej Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 73 Przez uczuć najdziwniejsze sploty Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta St.I.Witkiewicz 74 Oto ja - oto on Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 75 Motorek Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz J.Czechowicz 76 Zagadki Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 77 Pomnę jak niegdyś Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 78 Czy to tu? Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta St.I.Witkiewicz 79 Taniec szewców Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 80 Któż może być bardziej szalony Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 81 Zabij ten lęk Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 82 Ikar Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz L.A.Moczuls ki 83 Weź mnie ze sobą Szalona lokomotywa (1977) J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 84 Ostatnia stacja rezygnacja Szalona lokomotywa (1977) J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 85 Chcę cię uchronić Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta St.I.Witkiewicz 86 Przemiany (Motorek) Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz J.Czechowicz 87 Ikar Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz L.A.Moczulski 88 Refreny Witkacego I Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 89 Refreny Witkacego II Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 90 Zabij ten lęk Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 91 Zagadki Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 92 Oto ona - oto on Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 93 Człowiek spotęgowany człowiekiem Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta W.Gombrowicz 94 Guma do żucia Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta M.Grechuta 95 Deszcz na jeziorach Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.Kofta 96 Hop szklankę piwa Szalona lokomotywa (1977) M.Grechuta J.K. Pawluśkie wicz St.I.Witkiewicz 97 Stoją gorzkie pagórki Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 98 Gdzie ty jesteś Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 99 Nie wiem o trawie Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 100 Wody są czyste Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 101 Bolą mnie nogi Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 102 Za lasami za wodami Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 103 Spił się mój anioł Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 104 Pod ubogie niebo Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 105 W małym miasteczku Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 106 Szła jedwabiem osobnym Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 107 O Magdaleno Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 108 Żebrak bo żebrze Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 109 Królowie królowie Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 110 Chcę być pomylony Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 111 Matko Naturo Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta T.Nowak 112 Dzieciństwo moje Pieśni do słów Tadeusza Nowaka M(1979) M.Grechuta T.Nowak 113 Pieśń kronika Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) K.Gaertner E.Bryll 114 Nie dotykaj dzikich róż Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta W.Dymny 115 Prom na Wiśle pod Tyńcem Pieśni do słów MTadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta M.Grechuta 116 Super ekspres Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta M.Grechuta 117 Historia pewnej podróży Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta M.Grechuta 118 Białe litery Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta L.A.Moczulski 119 Bo po to są Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta M.Grechuta 120 Muza Pomyślności Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta M.Grechuta 121 Głos Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta A.Błok tłum. J.Lechoń 122 Gdzie mieszkasz nocy Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta L.A.Moczulski 123 Na szarość naszych nocy Pieśni do słów Tadeusza Nowaka (1979) M.Grechuta L.A.Moczulski 124 Patrz, już wszyscy poszli - VAN GOGH "Kawiarnia w nocy" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 125 Cisza oddechu trawy SEURAT "Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 126 Szary gołąb na ramieniu - PICASSO "Akrobatka na piłce" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 127 Mieć taki deszcz, gdy świeci słońce - RENOIR "Parasole" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 128 Gdyby był taki aparat MODIGLIANI "Portret Czechowskiej" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 129 Piruet na polnej drodze - DEGAS "Tancerka z bukietem" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 130 Inna kuchnia, inna moda - MANET "Śniadanie na trawie" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 131 Śniło mi się i pamiętam - WYSPIAŃSAKI "Pejzaż podwawelski" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 132 Otwarcie kurtyny Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 133 Hejnał Otella Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 134 Motywa Jagona Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 135 Opowieśc Otella o Desdemonie Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 136 Taniec weselny Desdemony Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 137 Pieśń biesiadna Otella Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 138 Ostatnia pieśń Desdemony Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 139 Księżyc w rynku Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta J.Czechowicz 140 Knajpa Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta J.Czechowicz 141 Koncert zza ściany Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 142 Marcelle Lender tańcząca bolero - Toulouse-Lautrec Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 143 Kobieta niesie chleb - Picasso Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 144 Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy - Gauguin Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 145 Gioconda - Leonardo Da Vinci Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 146 Szary gołąb na ramieniu - PICASSO "Akrobatka na piłce" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 147 Piruet na polnej drodze - DEGAS "Tancerka z bukietem" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 148 Inna kuchnia, inna moda - MANET "Śniadanie na trawie" Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 149 Walc ducha zamkowego Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 150 Marsz na pustyni Śpiewające obrazy (1981) M.Grechuta M.Grechuta 151 Łąka (Czy pamiętasz jak głowę wynurzyłaś z boru…) W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 152 W malinowym chruśniaku W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 153 Taka cisza w ogrodzie W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 154 Śledzą nas W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 155 Nie umawiaj się ze mną pod żadnym jaworem W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 156 Hasło nasze W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 157 Zazdrość moja W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 158 Wyszło z boru W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 159 Czasami mojej ślepej posłuszny ochocie W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 160 Ty pierwej mgły dosięgasz W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 161 Zazdrośnicy W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 162 Ani zmora z jeziora ani sen skrzydlaty W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 163 Zmienionaż po rozłące W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 164 Zmienionaż po rozłące (finał instrumentalny) W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta B.Leśmian 165 Ogród Luizy W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta A.Bursa 166 Nie pomogły spacery W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta J.Słowacki 167 Nie zapomnisz tej mojej tęsknoty W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta J.Słowacki 168 Mów do mnie jeszcze W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta K.PrzerwaTetmajer 169 A kiedy będziesz moją żoną W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta K.PrzerwaTetmajer 170 Po coś dał nam tę głębokość wejrzeń W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta J.W.Goethe 171 Pozwól, że Amor tej nocy W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta Molier 172 Matko skrzydlatych miłości W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta J.Kochanowski 173 Śmierci, która uczysz człowieka W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta J.Kochanowski 174 Gaj W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta A.Osiecka 175 Rajski deser W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta A.Osiecka 176 Muza Pomyślności W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta M.Grechuta 177 Wesele W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta S.Wyspiański 178 Niepewność W malinowym chruśniaku (1984) J.K.Pawluśkiew icz A.Mickiewicz 179 Będziesz moją Panią W malinowym chruśniaku (1984) M.Grechuta M.Grechuta 180 Nie dokazuj W malinowym chruśniaku (1984) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 181 Odkąd jesteś Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 182 Głos Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta A.Błok 183 Żyli długo i szczęśliwe Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 184 Wiosna - ach to ty Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 185 Ciernisty deszczyk Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 186 Jarmark świata Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta T.Śliwiak 187 Walczyk panieński Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 188 Słodkie jest czoło mojej kochaneczki Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 189 Walc karuzelowy Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 190 Przejażdżka o zachodzie słońca Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 191 Taniec z boa Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 192 Motyw olsztyński Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 193 Dzikie wino zielone Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta K.I.Gałczyńsk i 194 Liliowy wachlarz Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta K.Wierzyński 195 Ciernisty deszczyk Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 196 Wiosna - ach to ty Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta M.Grechuta 197 Suita z filmu "Tumor Witkacego” Wiosna - ach to ty (1987) M.Grechuta S.I.Witkiewic z 198 W dzikie wino zaplątani Wiosna - ach to ty (1987) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 199 Pamięci wierszy Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 200 Nieoceniona Krajobraz pełen nadziei (1989 M.Grechuta M.Grechuta 201 Miłość drogę zna Krajobraz pełen nadziei (1989 M.Grechuta M.Grechuta 202 Takiej miłości nam życzę Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 203 Tajemniczy uśmiech Krajobraz pełen nadziei M.Grechuta M.Grechuta (1989) 204 Krajobraz pełen nadziei Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 205 Pieśń wigilijna Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 206 Pieśń dla ludzi plonów Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 207 Żyj tą nadzieją Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 208 Najdłuższa pora dnia Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 209 Sztandar Ikara Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 210 Sztandar szczęśliwej drogi Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 211 Sztandar szczęścia Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 212 Sztandar Ofelii Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 213 Sztandar błękitu Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 214 Sztandar przewodnika Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 215 Taniec na dworze Hektora Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 216 Podczas dziewięciu dni Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta Homer 217 Sozopol Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 218 Wenecja Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 219 Lanckorona Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 220 Pieśń wigilijna Krajobraz pełen nadziei (1989) M.Grechuta M.Grechuta 221 Piękne jest królestwo nasze Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta K.Wodnicka 222 Order uśmiechu Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 223 Żył raz królewicz Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 224 Opowieść o Kopciuszku Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 225 Gdy dzieci tańczą Piosenki dla dzieci i M.Grechuta M.Grechuta rodziców (1991) 226 Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta J.Słowacki 227 Jadę pociągiem prawdziwym Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 228 Muszę dziś wykonać plan Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 229 Kołysanka zgadywanka Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 230 Pamiętajcie, pamiętajcie! Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 231 Zostawcie nam Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 232 Śpij - bajki śnij Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 233 Śpij - bajki śnij Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 234 Czy to pies, czy to bies Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta J.Słowacki 235 Matczyna postać Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta J.Słowacki 236 Rozpoczęcie opowieści o Kopciuszku Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 237 Ciągle w kółko to samo Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta J.Brzechwa 238 Płynie, płynie woda Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta J.Brzechwa 239 Taniec Kopciuszka z królewiczem Piosenki dla dzieci i M.Grechuta M.Grechuta 240 Piękne jest królestwo nasze Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta K.Wodnicka 241 Order uśmiechu Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 242 Pajac Teofil Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta K.Wodnicka 243 Już się skończyły czary -mary Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta K.Wodnicka 244 Jadę pociągiem prawdziwym Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 245 Muszę dziś wykonać plan Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 246 Super ekspres Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 247 Historia pewnej podróży Piosenki dla dzieci i M.Grechuta M.Grechuta rodziców (1991) 248 Świat w obłokach Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) M.Grechuta M.Grechuta 249 Dni, których nie znamy Piosenki dla dzieci i rodziców (1991) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 250 Ojczyzna Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 251 Wolnośc Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 252 Władza Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 253 Prawo Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 254 Praca Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 255 Wiedza Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 256 Solidarność Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 257 Natura Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 258 Sztuka Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 259 Miłość Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 260 Krajobraz z wilgą i ludzie Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta T.Nowak 261 Gdzieś w nas Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta R.Milczewski -Bruno 262 Gdziekolwiek Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta J.Zych 263 Może usłyszysz wołanie o pomoc Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta R.Krynicki 264 Droga za widnokres Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta T.Śliwiak 265 Jeszcze pożyjemy Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta M.Grechuta 266 Wędrówka Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta W.Faber 267 Pewność Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta E.Lipska 268 Kantata Dziesięć ważnych słów (1994) J.K.Pawluśkiew icz J.Zych 269 Całe życie przed tobą Dziesięć ważnych słów (1994) M.Grechuta S.Barańczak 270 Wszystko dla twej miłości Serce - Sala Kongresowa 14.11.1998 M.Grechuta M.Grechuta 271 Ja jestem twoja Marylin Monroe Serce - Sala Kongresowa 14.11.1998 M.Grechuta M.Grechuta J.Janczarski 272 Widok z balkonu (Lanckorona) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 273 Jakby wypłynął nagle (Opera w Sydney) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 274 Góry me wysokie (Zakopane) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 275 Jest jak kwiat (Paryż) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 276 Gdzieś na mapy skraju (Zamość) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 277 Stara historia (Ateny) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 278 Jak perła między wzgórzami (Kazimierz Dolny nad Wisłą) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 279 Wokół zaczarowany świat(Wenecja) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 280 Moje miasto (Kraków) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 281 Jak wielkie jabłko (Nowy Jork) Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 282 Prom na Wiśle pod Tyńcem Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 283 Sozopol Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 284 Kraków (Myslovitz vs. Marek Grechuta & Anawa) Niezwykłe miejsca (2003) A.Rojek, P.Myszor, W.Powaga, J.Kuderski, W.Kuderski 285 Odkąd jesteś Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 286 Głos Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta A.Błok 287 Żyli długo i szczęśliwie Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 288 Wiosna - ach to ty Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 289 Ciernisty deszczyk Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 290 Jarmark świata Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta T.Śliwiak 291 Tajemniczy uśmiech Niezwykłe miejsca (2003) M.Grechuta M.Grechuta 292 Niepewność Niezwykłe miejsca (2003)J.K.Pawluśkiew icz A.Mickiewicz 293 Krajobraz z wilgą i ludzie Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta T.Nowak 294 Wędrówka Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta W.Faber 295 Muza Pomyślności Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta M.Grechuta 296 Pomarańcze i mandarynki Godzina miłowania(1967- 1986) J.K.Pawluśkiew icz J.Tuwim 297 Serce Godzina miłowania (1967-1986) J.K.Pawluśkiew icz L.Wiśniowska A.Nowicki 298 Tango Anawa Godzina miłowania (1967-1986) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta M.Czuryło 299 Ocalić od zapomnienia Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta K.I.Gałczyński 300 Tajemniczy uśmiech Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta M.Grechuta 301 Mieć taki deszcz Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta M.Grechuta 302 Zadymka Godzina miłowania (1967-1986) J.K.Pawluśkiew icz J.Tuwim 303 W dzikie wino zaplątani Godzina miłowania (1967-1986) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 304 Godzina miłowania Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta M.Grechuta 305 Jeszcze pożyjemy Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta M.Grechuta 306 Ikar Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta J.K.Pawluś kiewicz L.A.Moczulski 307 Twoja postac Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta T.Miciński J.Czechowicz 308 Kantata Godzina miłowania (1967-1986) J.K.Pawluśkiew icz J.Zych 309 Dni, których nie znamy Godzina miłowania (1967-1986) J.K.Pawluśkiew icz M.Grechuta 310 Korowód Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta L.A.Moczuls ki 311 Historia pewnej podróży Godzina miłowania (1967-1986) M.Grechuta M.Grechuta

 

 

 

Źródło: materiał partnera

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu ECHOmedia.info z siedzibą w Gryficach jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe