Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referenta w wydziale Kancelarii.

  

Kandydat powinien spełniać następujące kryteriawymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie prawa i administracji.

2. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do wskazanych ustaw.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Kandydat nie mógł był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego.

8. Nieposzlakowana opinia.

9. Dyspozycyjność.

10. Komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole.

2. Umiejętność logicznego myślenia.

3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.

 

Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

1. Budowanie oraz utrzymywanie pozytywnego wizerunku Gminy.

2. Reagowanie na nieprawdziwe informacje dotyczące Gminy.

3. Sporządzanie wniosków o sprostowanie nieprawdziwych informacji na temat działania Gminy.

4. Tworzenie pozytywnej identyfikacji Gminy w mediach.

5. Współpraca z kancelarią  prawną obsługującą Gminę.

6. Przygotowanie sprawozdań i informacji z wykonywanych zadań.

7. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracypełny etat. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2017r. wyniósł co najmniej 6%

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy

4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy

6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Urząd Miasta w Nowogardzie rekrutacji na stanowisko referenta w Wydziale Kancelarii, i że kandydat został poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne i że kandydat ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

10. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 21 sierpnia 2018r. do godz. 14.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko samodzielnego referenta w wydziale Kancelarii" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pan Ryszard Bulowski Sekretarz Gminy  nr tel. (91)3926216.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

 

 

Zdjęcia (1)

60X XXX XXX pokaż numer telefonu
str@list.pl