Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

 

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

zastępcy kierownika w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

  

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie: wyższe, preferowane techniczne.
 2. Co najmniej cztery lata stażu pracy.
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego.
 4. Znajomość przepisów:  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, statutu gminy Nowogard, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawa prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa prawo o ruchu drogowym  oraz przepisów wykonawczych do wskazanych aktów prawnych.
 5. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 6. Dobry stan zdrowia.
 7. Obywatelstwo polskie.
 8. Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
 9. Prawo jazdy kat. B.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1.  Umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem.
 2.  Umiejętność budowania dobrej relacji z klientami zewnętrznymi wydziału.
 3.  Komunikatywność i  umiejętności współpracy w zespole.
 4.  Dyspozycyjność, sumienność, zaangażowanie.

 

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. Zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania spraw podległych wydziałowi.
 2. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z :
 • oświetleniem ulic;
 • utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi;
 • komunikacją miejską;
 • sprawami mieszkaniowymi;
 • sprawami związanymi z ochroną środowiska;
 • zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
 • zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych;
 • utrzymaniem zieleni;
 1. Wykonywanie kontroli podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz gminy.
 2. Zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
 3. Realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności wydziału.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej zawierające wymagane doświadczenie w pracy biurowej.
 6. Zaświadczenie od aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu na danym stanowisku przy pracach biurowych jeśli kandydat pozostaje  w zatrudnieniu.
 7. Kopie dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych".
 11. Oświadczenie kandydata o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

            Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko zastępcy kierownika w wydziale GKMiOŚ" pod adresem: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1 (BOI - pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną lub w sposób inny niz wskazany w niniejszym ogłoszeniu. Urząd Miejski zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania dokumentów, które wpłyną po w/w terminie.

            Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

 

Zdjęcia (1)

60X XXX XXX pokaż numer telefonu
str@list.pl