Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

 

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor

 w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

  

Kandydat powinien spełniać następujące kryteriawymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, mile widziane geodezyjne.
 2. Co najmniej 3 lata stażu pracy
 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy  o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego.
 9. Nieposzlakowana opinia.
 10. Dyspozycyjność.
 11. Komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Dobra organizacja pracy.
 3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.

 

Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

 1. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
 2. Opłata adiacencka i planistyczna.
 3. Udostępnianie terenów do celów budowlanych.
 4. Odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału geodezyjnego.
 5. Sprzedaż nieruchomości gminnych.
 6. Prowadzenie ewidencji wpływających aktów notarialnych kupna–sprzedaży nieruchomości.
 7. Zlecanie prac geodezyjnych.
 8. Zlecanie  wycen nieruchomości.
 9. Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 10. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 11. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją padłej zwierzyny wolno żyjącej.
 12. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości miasta i gminy.
 13. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracypełny etat. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy
 1. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie    od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy.
 1. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 1. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych".

 

            Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 10 sierpnia 2018 r.   do godz. 12.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko inspektora w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

 

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Jakubcewicz  nr tel. (91)3926226. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

 • TAGI:

Zdjęcia (1)

60X XXX XXX pokaż numer telefonu
str@list.pl